Kundeservice
0 varer
Kurv

ANJO GB8 Ginkgo

NAVN: ANJO GB8 Ginkgo (GB 8).

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 tablet indeholder:
Ekstrakt af Ginkgo biloba blad (Ginkgo biloba L., folium rec.) svarende til 9,6 mg ginkgoflavonglycosid og 2,4 mg terpenlaktoner.

LÆGEMIDDELFORM
Tablet.


KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer
Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor anden tilgrundliggende sygdom er udelukket af læge.

Naturlægemiddel ved længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker, hvor anden tilgrundliggende sygdom er udelukket af læge.

Naturlægemiddel ved tendens til kolde hænder og fødder, samt ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blod¬forsyning (claudicatio intermittens).

Dosering og indgivelsesmåde
Voksne: 1 tablet 3-4 gange dagligt.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer
Overfølsomhed overfor ginkgo-biloba eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Præparater med ginkgo-biloba bør ikke anvendes i ugerne op til planlagt operation.
Personer, der tager medicin mod anfald fx epilepsi, bør ikke anvende ginkgo biloba uden lægens samtykke. Ginkgo biloba kan muligvis nedsætte medicinens virkning eller øge hjernens sårbarhed for anfald.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Kan muligvis forstærke effekten af antikoagulationsmidler af warfarintypen og af NSAID typen.

Graviditet og amning
Ingen tilgængelige data. Som for andre lægemidler bør præparatet ikke anvendes under graviditet og amning uden lægens anvisning.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ingen mærkning.

Bivirkninger
Blødninger er set i enkelte tilfælde efter langtids behandling med Ginkgo biloba præparater. Kliniske studier med standardiserede ekstrakter har dog ikke vist påvirkning af koagulationen.
I meget sjældne tilfælde er rapporteret let mavetarm besvær, hovedpine og allergiske hudreaktioner.
 

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
A/S ANJO
Mariendalsvej 57
2000 Frederiksberg

Se webside
Med24.dk – Løkkensholmsvej 6 – DK-9480 Løkken – Tlf. +45 71999817 – E-mail: info@med24.dk - CVR nummer: 28520832